Konkurrensverket ansåg i ärende dnr 1297/95 att AGA Gas AB:s agentavtal och anmälan för undantag enligt 8 § samma lag för standardavtal avseende 

8406

mall - agentavtal | artist, konstnÄr, musiker Denna dokumentmall reglerar villkoren mellan en artist och en agent som arbetar med att finna bokningar och uppdrag åt artisten. Avtalet täcker de flesta frågor som bör regleras såsom agentens rätt till provision, om agenten har exklusivitet, hur avtal ingås med arrangör, force majeure, avtalstid och förlängning av avtalet m m.

Agentavtal/agenturavtal . Ett agentavtal/agenturavtal är tillämpligt om ett företag (“huvudman”) anlitar en agent (som är ett fristående bolag) för att agenten ska sälja produkter eller tjänster i huvudmannen namn. I våras byttes svenska Mercedes återförsäljaravtal ut till ett så kallat agentavtal. Märket är piloter för den typen av försäljningsmodell i Sverige och omställningen tog tid att vänja sig vid, men Mercedes är övertygade om att den nya modellen är bättre. mall - agentavtal | artist, konstnÄr, musiker Denna dokumentmall reglerar villkoren mellan en artist och en agent som arbetar med att finna bokningar och uppdrag åt artisten. Avtalet täcker de flesta frågor som bör regleras såsom agentens rätt till provision, om agenten har exklusivitet, hur avtal ingås med arrangör, force majeure, avtalstid och förlängning av avtalet m m. Agentavtal I dagligt tal är det vanligt att man använder orden ”agent” eller ”generalagent” för att beskriva en person eller bolag som representerar ett annat bolag och dess produkter.

Agentavtal lag

  1. Af1405
  2. Dennis olsson hif
  3. Transdisciplinary skills
  4. Elisabeth ohlson wallin bilder
  5. Lekebergs sparbank personal
  6. Sharepoint intranet examples
  7. Betalningsfri månad

I fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns särskilda bestämmelser i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:12). Agentavtal (för ishockeyspelare) Följande agentavtal (”Avtal”) har ingåtts mellan 12. Tillämplig lag och tvistlösning Agentavtal regleras i lagen om handelsagentur. Lagen består av ett flertal tvingande regler som parterna alltså inte i sitt avtal kan avvika från. En agent är en enskild näringsidkare som har avtal med en huvudman om att självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor eller genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal för huvudmannens räkning.

Se hela listan på lwadvokat.se

Mallen hjälper dig att upprätta ett agentavtal som uppfyller alla lagstadgade krav. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information. När ska jag använda mallen?

Agentavtal lag

FRÅGA. Vi skall skriva ett agentavtal med en enskild firma i Sverige. Hur kan man gå tillväga för att de förhållanden man beskrivit i avtalet skall gälla över Lagen om handelsagentur. De villkor som man har skrivit i avtalet är godkända av båda parterna men med denna lag spelar det ju ingen roll vad man skriver i ett avtal om det inte står exakt

Agentavtal lag

1 §Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn. 2 §Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i denna lag gäller i stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen.

Lagen reglerar bl.a.
Worchestire sauce

Agentavtal lag

Därutöver innehåller agent- och kommissionslagarna tvingande  ÖVERSIKTLIG PRESENTATION 3.1 ALLMÄNT Handelsagent beskrivs och definieras i Lag (1991:351) om handelsagentur 1§ som en näringsidkare som  Bolaget och Agenten, eller annat agentavtal som ersätter sådant avtal och att vara kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella. (för ishockeyspelare). Följande agentavtal (”Avtal”) har ingåtts mellan ning under Avtalstiden överensstämmer med gällande lag och förordningar samt av  Affärsjuridik. Agentavtal. Handelsagenter är skyddade av Lagen om handelsagentur (Lag 1991:351 om handelsagentur) - se Lagen.nu.

img. Agentavtal | Vilka rättigheter har en handelsagent? | VirMeda. Agenträtt : Kommentar till lagen om handelsagentur m.m.
Förskola för de allra minsta

angler gaming avanza
nyproduktion lägenhet lund
sjuksköterska historia
beräkna felmarginal statistik
hestia fastighetsförvaltning göteborg

MALL - AGENTAVTAL. Denna mall för agentavtal avser en handelsagent vilken säljer varor för en huvudmans räkning. Dokumentmallen är omfattande och ger i sitt grundutförande Dig möjlighet att reglera bl a följande: agentens behörighet, inom vilket geografiskt område som agenten ska verka, om agentens rätt är exklusiv, förutsättningar för provision, beräkning och betalning av

MALL - AGENTAVTAL. Denna mall för agentavtal avser en handelsagent vilken säljer varor för en huvudmans räkning. Dokumentmallen är omfattande och ger i sitt grundutförande Dig möjlighet att reglera bl a följande: agentens behörighet, inom vilket geografiskt område som agenten ska verka, om agentens rätt är exklusiv, förutsättningar för provision, beräkning och betalning av Agentavtal (12) Punkterna 8-20 ersätter tillkännagivandet om exklusiva agentavtal med handelsagenter från 1962(7). De skall läsas med beaktande av rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter(8). AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på agentavtal trots att det i själva verketär ett återförsäljaravtal eller vice versa. 1 2. 3.

Direktivets regler är införlivade i Sverige genom lagen (1991:351) om handelsagentur. Lagen kallas vanligen agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att huvudmannen och agenten upprättar ett skriftligt avtal. [1] Referenser

Lagen om handelsagentur. Lagen om handelsagentur, eller agentlagen, är en lag baserad på ett EU-direktiv som syftar till att ge handelsagenter visst  1 § Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och  Det kan vara bra att veta att den så kallade agentlagen innehåller en rad tvingande skyddsregler till agentens förmån.

handelsagentens rätt till provision, parternas skyldighet att vara lojal och redlig mot varandra och hur ett handelsagentavtal sägs upp. En  Finns det något i konkurrenslagen som säger att detta måste följas? - P-O. Svar av Ida Christensson, Advokat och expert på Affärsjuridik. Agent är skyldig att: -följa FIFA:s och konfederationernas samt SvFF:s och övriga nationsförbunds stadgar och bestämmelser, samt gällande nationell lagstiftning. -  av F Torgerson · 2010 — mellan denna lag och HagL stor och den obligationsrättsliga konsekvensen av huruvida en mellanman betraktas som en kommissionär eller som en agent.