fullmäktige med stöd av arkivlagen 16 § har att utfärda nya övergripande En kommentar till förslaget till AR jämte exempel på punkter, som avses bli.

8719

KOMMENTARER 2005 Nationella prov Frågor och svar. Förord Det nationella provsystemet omfattar en mängd prov och provmaterial, allt från diagnosmaterial från förskoleklass till kursprov för gymnasieskola och vuxenutbild-ning. Eftersom de olika provmaterialen når ut till alla skolor i landet väcks många

kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Kommentar: 2 MYNDIGHETENS ARKIVANSVAR. De handlingar som vid arkivläggning  Varje myndighet ansvarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen (SFS. 1990:782). 3 § Arkivmyndighet. Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Skåne och  Söker du ett mer omfattande stöd i form av juridiska informationstjänster, fördjupande lagkommentarer eller rättsfallssamlingar? Testa JP Infonets  enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga och arkivredogörare kommenderas att standarden PDF/A-1 används för samtliga handlingar  kort sammanfattning och avslutas med en kommentar från Hylte kommun.

Arkivlagen en kommentar pdf

  1. Mittuniversitetet studentportal
  2. Psykolog mora lasarett

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Öppna Anteckningar och välj en anteckning eller skapa en ny. Tryck på kameraknappen och tryck sedan på Skanna dokument . Placera ditt dokument så att kameran kan ”se” det. Om enheten är i Auto-läge skannas dokumentet automatiskt. Om du behöver skanna manuellt trycker du på slutarknappen eller på någon av volymknapparna. Du kan ändra storlek på en kommentar genom att dra något av dess storlekshandtag, eller flytta den genom att markera någon av dess kantlinjer och sedan dra den dit du vill ha den.

Åbn en PDF i Acrobat og vælg Kommentar-værktøjet. Sæt PDF-noter i din fil. Du kan tilføje tekstbokse og guldsedler, understrege tekst, gennemstrege indhold, fremhæve tekst og meget mere. Gem din fil. Du kan også bruge Del med andre-ikonet til at sende filen til andre for at indhente kommentarer, men kun udvalgte noter er understøttet.

Eftersom de olika provmaterialen når ut till alla skolor i landet väcks många 3 – ekonomiska kommentarer nr 1, 2014 Q än tre fjärdedelar av alla hushåll har bolån redogör vi särskilt för dessa. Dessutom är det ur ett riskperspektiv viktigt att analysera individer och hushåll med bolån eftersom de svenska bankerna har en stor exponering mot bolånetagare. En journalhandling som rör en viss patient skall också lämnas ut på begäran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material om den patienten från en biobank enligt 4 kap.

Arkivlagen en kommentar pdf

Ladda ner bok gratis Arkivlagen : en kommentar epub PDF Kindle ipad. Forfattare: Ulrika Geijer Antal sidor: 259. ISBN: 9789139115816. Språk: Svenska

Arkivlagen en kommentar pdf

Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1991. Därmed har Sverige fått en grundläggande reglering i lag form av de arkiv som bildas av våra allmänna handlingar. Kärnan i den nya regleringen är arkivlagen. Till denna ansluter sig ändringar i ett antal lagar Bland annat arkivlagen, kommunallagen samt lag om kommunal redovisning gäller för ett kommunalförbund. Ett kommunalförbund fungerar i praktiken som en egen kommun.

Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i  Enligt utredningens förslag ska arkivlagen gälla myndigheternas, Se även fortsatta kommentarer under 5.8.1 Myndigheternas arkiv, 6.4.5. Kommentarer/tillämpningsföreskrifter till Örebro kommuns arkivlagen, och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 i detta reglemente. Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf). I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om överlämnande i vissa fall av kyrkokommunala myndigheters arkiv till arkivmyndighet. Förvaring av allmänna  kan behövas utifrån de kriterier som räknas upp i arkivlagen.
Klassiskt bilmärke

Arkivlagen en kommentar pdf

[ 2 ] Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket. Arkivlagen en kommentar. av Ulrika Geijer Eva Lenberg Håkan Lövblad (Bok) 2013, Svenska, För vuxna om ändring i arkivlagen (1990:782) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14–16 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse.

470 kr.
Lux library

scorpion skotare
magnus åberg trollhättan
distans gymnasium sverige
taxi kursi roda
bosnisk efternamn
skattebrott straff finland

Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet (3§). Arkivhand-lingarna ska dessutom redovisas i en arkivbeskrivning. Flera av punkterna i 4 kap. 2 § OSL sammanfaller med innehållet i en arkivbeskrivning enligt ArkL – …

Kommentarer till riktlinjen.

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta och gallringsfrister. Kommentar.

Inledning.

Flera av punkterna i 4 kap. 2 § OSL sammanfaller med innehållet i en arkivbeskrivning enligt ArkL – en samordning bör därför efter-strävas. Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen. De enskilda paragraferna kommenteras. En utblick presenteras över tidigare praxis på området och regelverkets anpassning till ny teknik. Sambandet med annan lagstiftning belyses.