Om en extern AIF-förvaltare har utsetts att förvalta en viss AIFfond, bör den AIF-förvaltaren inte anses tillhandahålla investeringstjänsten portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2004/39/EG utan snarare anses tillhandahålla kollektiv portföljförvaltning enligt detta direktiv.

7048

Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares 8 [På engelska ”prime broker”, dvs. ett institut som erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom värdepapperslån.] tjänster ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal.

[AIF-förvaltare ska regelbundet genomföra stresstester, under normala och exceptionella likviditetsförhållanden, som gör det möjligt för dem att bedöma AIF-fondens likviditetsrisker och övervaka AIF-fondens likviditetsrisker i enlighet med resultaten av dessa.] (fritext) Engelska. AIF-förvaltare från att marknadsföra eller förvalta alternativa investeringsfonder utanför Sverige. En förutsättning är emellertid att de nationella reglerna i det land till vilket den gränsöverskridande verksamheten bedrivs tillåter detta. Notera att särskilda regler gäller för … En AIF är i korthet ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från investerare i syfte att investera kapitalet enligt en investeringspolicy till förmån för dess investerare. En AIF kan till skillnad från en värdepappersfond vara bildad antingen på bolagsrättslig eller på kontraktsrättslig grund. Översättningar av fras SKYLDIG ATT FÖLJA från svenska till engelsk och exempel på användning av "SKYLDIG ATT FÖLJA" i en mening med deras översättningar:i dessa fartyg är dock skyldig att följa radioreglementet.

Aif-förvaltare engelska

  1. Stadsbyggnadskontoret uppsala
  2. Bröstmottagning utan remiss
  3. Advokat stefan liljebäck arvika
  4. Kommunal akassa login
  5. Hur ser ett referat ut
  6. Vad är biologisk psykologi
  7. Tegs hälsocentral provtagning
  8. Färjor sverige
  9. Sds valmanifest

Med extern förvaltare avses en juridisk person som är en annan än fonden själv. Med intern förvaltare avses att fondens legala struktur är sådan att fonden själv kan sköta förvaltningen, exempelvis styrelsen i ett aktiebolag. Tillståndskrav För AIF-förvaltare, i den information till investerare som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU. b) För försäkringsföretag, tillsammans med den information som avses i artikel 185.2 i direktiv 2009/138/EG eller, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 29.1 i direktiv (EU) 2016/97. Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares 8 [På engelska ”prime broker”, dvs.

En AIF-förvaltare som förvaltar en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentliggöra en årsredovisning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, senast ändrat genom direktiv 2010/78/EU, ska på begäran av fondens investerare lämna den

LAIF, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § 1 st. LAIF till professionella investerare i Sverige samt sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap.

Aif-förvaltare engelska

Som jurist på avdelningen Kapitalmarknadsrätt får du fokusera på att bedöma underlag, ta fram utkast till beslut i sanktionsärenden, samt skriva överklaganden och yttranden till domstolar.Du fungerar även som rättsligt stöd i arbetet till avdelningen Marknadstillsyn, du skriver förslag till svar på regelförfrågningar och tar fram underlag i rättsliga frågor.

Aif-förvaltare engelska

De gäller i viss ut-sträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige.

vid Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande med regelefterlevnadsfrågor för en ledande europeisk hedgefondförvaltare. I huvudsak arbetar hon med regulatoriska frågor för värdepappersbolag, AIF-för Översättningar av fras SKA SE TILL från svenska till engelsk och exempel på användning av "SKA SE TILL" i en mening med deras översättningar: Medlemsstaterna ska se till att dessa beräkningar. 2014-01-14 En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ’bästa möjliga resultat’ vid placering av order för de alternativa investeringsfonder och diskretionära portföljer som bolaget förvaltar. entusiasm och tydliga deadlines.
Hans runesson

Aif-förvaltare engelska

9, 10 och 12 § i Det bör även noteras att det som i dagligt tal refereras till som riskkapitalfonder/Private Equity-fonder i huvudsak utgörs av förhandlade saminvesteringsarrangemang organiserade i form av svenska kommanditbolag, engelska eller andra utländska limited partnerships och svenska aktiebolag. Fakta om Private Equity-sektorn Fondbolag och AIF-förvaltare omfattas enligt prop. 2016/17:162 av reglerna i lagen om värdepappersmarknaden (LV) och föreskrifter om värdepappersrörelse i två situationer, dels vid finansiell rådgivning inom fondverksamheten respektive verksamheten som förvaltare av alternativa investeringsfonder, dels vid särskilt tillstånd till portföljförvaltning. En auktoriserad AIF-förvaltare får marknadsföra andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i en annan EES-stat än Finland efter att till Finansinspektionen ha överlämnat en på engelska avfattad anmälan om den EES-baserade AIF-fond som den avser att marknadsföra i EES-staten.

English. Prenumerera.
Polycystiskt ovariesyndrom wiki

intern controller raseborg
apex aim trainer controller
lads sundsvall
umeå hotell spa
absolent styrelse

AIF-förvaltare ska beräkna de förvaltade AIF-fondernas exponering med bruttometoden enligt artikel 7 och med åtagandemetoden enligt artikel 8. Engelska AIFMs shall calculate the exposure of the AIFs managed in accordance with the gross method as set out in …

En AIF-förvaltare som har auktorisation som AIF-förvaltare eller som är registrerad hos Finansinspektionen så som föreskrivs i denna lag får förvalta specialplaceringsfonder med iakttagande ytterligare av vad som i 2 kap. 10, 11 och 14 §, 7 kap.

framgår av den engelska, franska och tyska versionen av direktivet och som också framstår som logiskt. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska Finansinspektionen under vissa angivna förutsättningar ge en icke EES-baserad AIF-förvaltare tillstånd att, efter underrättelse till behörig myndighet, få förvalta en

9, 10 och 12 § i Det bör även noteras att det som i dagligt tal refereras till som riskkapitalfonder/Private Equity-fonder i huvudsak utgörs av förhandlade saminvesteringsarrangemang organiserade i form av svenska kommanditbolag, engelska eller andra utländska limited partnerships och svenska aktiebolag. Fakta om Private Equity-sektorn Fondbolag och AIF-förvaltare omfattas enligt prop. 2016/17:162 av reglerna i lagen om värdepappersmarknaden (LV) och föreskrifter om värdepappersrörelse i två situationer, dels vid finansiell rådgivning inom fondverksamheten respektive verksamheten som förvaltare av alternativa investeringsfonder, dels vid särskilt tillstånd till portföljförvaltning.

manager noun. Medlemsstaterna ska kräva att AIF-förvaltare alltid ska använda tillfredsställande och lämpliga mänskliga och tekniska resurser som krävs för att de ska kunna förvalta AIF-fonderna på ett korrekt sätt. En AIF-förvaltare ska lämna in en engelskspråkig anmälan jämte bilagor om inledande av marknadsföring i en annan EES-stat till Finansinspektionen. Anmälan ska skickas per e-post till kirjaamo(at)fiva.fi, ämnesfält: “Anmälan: AIFML 19 kap. 4 § – bolagets namn”. Förordningen på engelska; Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 447/2013 om fastställande av förfarandet för de AIF-förvaltare som väljer att låta sig omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU. Förordningen på finska; Förordningen på svenska; Förordningen på engelska För AIF-förvaltare av Eltif-fonder, i det prospekt som avses i artikel 23 i förordning (EU) 2015/760.